شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
تحلیل داده و مدل سازی تجاری با نرم افزار Microsoft Excel
شرح دوره
يکي از نرم افزارهاي بسيار قدرتمند شرکت Microsoft در بسياري از زمينه‌ها، نرم افزار Microsoft Excel مي‌باشد. اما از آنجايي که اين نرم‌افزار يک نرم‌افزار عام (General) به‌حساب مي‌آيد لذا جهت بهره‌برداري هر چه بهتر از آن بايد با قابليت‌هاي آن در زمينه‌هاي مختلف آشنا بود. يکي از زمينه‌هايي که اين نرم‌افزار در آن بسيار قدرتمند ظاهر شده است، در زمينه تحليل داده‌ها و توانمندي‌هاي اين نرم افزار در محيط تجـاري مي‌باشد. به جرات مي‌توان گفت با استفاده از ويژگي‌هاي اين نرم افزار در اين حوزه، مي‌توان از بسياري نرم افزارهاي ديگر بي نياز بود.
هدف دوره
در برنامه ريزي اين دوره سعي شده است توانمندي‌هاي نرم افزار Microsoft Excel در حوزه تحليل داده‌ها و ساخت مدل‌هاي تجاري همراه با ارائه مثال‌هاي کاربردي تاکيد شود. مباحث اين دوره به شرح زير مي‌باشد:
سرفصل‌هاي دوره
♦ آشنايي با Range
♦ معرفي توابع Lookup، Index و Match
♦ معرفي توابع کار با متن، زمان و تاریخ
♦ ارزيابي سرمايه گذاري به وسيله معيار NPV و IRR
♦ بررسي توابع براي تصميم گيري‌هاي مالي مانند PV، FV و PMT
♦ بررسي تابع IF
♦ استفاده از دستور Paste Special
♦ آشنايي با ابزارهاي مميزي(Auditing)
♦ آشنايي با ابزارهاي تحليل حساسيت
♦ بررسي دستور Goal Seek
♦ آشنايي با توابع شمارش مانند COUNT، COUNTA و COUNTIF
♦ آشنايي با توابع SUMIF، OFFSET و INDIRECT
♦ آشنايي با Conditional Formatting
♦ معرفي Excel Solver به منظور بهينه سازي و حل مسائل پيچيده
♦ آشنايي با روش‌هاي انتقال داده(Import) از ديگر نرم افزارها
♦ آشنايي با صحه گذاري(Validation) داده‌ها
♦ آشنايي با روش‌هاي خلاصه سازي داده‌ها به وسيله نمودارها و آمارهاي توصيفي
♦ معرفي ابزار ساخت Pivot Tables
♦ آشنايي با روش‌هاي فيلتر و تجميع داده‌ها
♦ آشنايي با روش‌هاي رگرسيون
♦ استفاده از Correlation
♦ مدل سازي غير خطي
♦ آناليز واريانس (ANOVA)
♦ پيش بيني و بررسي سري‌هاي زماني
♦ معرفي متغيرهاي تصادفي
♦ بررسي توزيع‌هاي مختلف مانند پواسون و نمايي
♦ معرفي شبيه سازي مونت کارلو(Monte Carlo)
♦ مدل سازي و شبيه سازي قيمت‌هاي سهام
♦ تحليل داده‌ها با استفاده از Resampling
♦ تخمين منحني تقاضا