شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
مدیریت ارتباط با مشتری
خدمات مديريت ارتباط با مشتري:
دپارتمان مديريت ارتباط با مشتري شرکت سانو، خدمات زير را در مورد انواع سازمان‌ها و بنگاه‌هاي تجاري ارائه مي‌دهد:
♦ مشاوره و پياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري بر مبناي Microsoft Dynamics CRM
    ◊ نصب نرم افزار
    ◊ مشاوره در پياده سازي و آماده سازي سازمان به منظور استفاده از نرم افزار
    ◊ آموزش نرم افزار
    ◊ پشتيباني از نرم افزار
    ◊ سفارشي سازي نرم افزار
♦ مشاوره در انتخاب سيستم مديريت ارتباط با مشتري متناسب با نياز سازمان
Microsoft Dynamics