شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی
تهیه طرح های توجیهی
مطالعات امکان سنجي
سرمايه‌گذران، فعالان اقتصادي، صاحبان سهام و تمامي شرکت‌ها و کارآفرينان، چنانچه خواستار مشارکت با بانک و مؤسسات مالي يا شخص ثالث ديگري اعم از حقيقي و حقوقي و يا حتي با سرمايه شخصي خود پيگير راه‌اندازي يک واحد اقتصادي باشند، براي رسيدن به اهداف کاري خود بي‌شک نيازمند طرح مدوني شامل برنامه کسب و کار و طرح توجيهي فني، اقتصادي و مالي مي‌باشند.
امکان سنجي اقتصادي(برنامه کسب و کار- طرح توجيهي) عبارت است از بررسي منطقي و با هدف نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدها، منابع مورد نياز و در نهايت امکان موفقيت يک تجـارت يا فرصت سرمايه گذاري. به عبارت ساده تر، دو معيـار قضـاوت در مورد امـکان سنجي يک طرح يا پروژه، هزينه صرف شده و ارزش بدست آمده آن است. بر همين اساس، يک مطالعه امکان سنجي مناسب بايد شامل: سابقه اي از تجارت يا پروژه موردنظر، شرح و توصيف محصول يا خدمت طرح، بيان محدوديت ها و شرايط محيطي، جزئيات عمليات، بررسي بـازار، داده هاي مالـي و نيازمندي هاي قانوني باشد. به طور کلي، مطالعه امکان سنجي قبل از اجراي پروژه يا طرح صورت مي پذيرد.
ادامه مطلب ...
خدمات شرکت مشاوره و مهندسی سانو