شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی
مطالعات امکان سنجي
سرمايه‌گذران، فعالان اقتصادي، صاحبان سهام و تمامي شرکت‌ها و کارآفرينان، چنانچه خواستار مشارکت با بانک و مؤسسات مالي يا شخص ثالث ديگري اعم از حقيقي و حقوقي و يا حتي با سرمايه شخصي خود پيگير راه‌اندازي يک واحد اقتصادي باشند، براي رسيدن به اهداف کاري خود بي‌شک نيازمند طرح مدوني شامل برنامه کسب و کار و طرح توجيهي فني، اقتصادي و مالي مي‌باشند.
امکان سنجي اقتصادي(برنامه کسب و کار- طرح توجيهي) عبارت است از بررسي منطقي و با هدف نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدها، منابع مورد نياز و در نهايت امکان موفقيت يک تجـارت يا فرصت سرمايه گذاري. به عبارت ساده تر، دو معيـار قضـاوت در مورد امـکان سنجي يک طرح يا پروژه، هزينه صرف شده و ارزش بدست آمده آن است. بر همين اساس، يک مطالعه امکان سنجي مناسب بايد شامل: سابقه اي از تجارت يا پروژه موردنظر، شرح و توصيف محصول يا خدمت طرح، بيان محدوديت ها و شرايط محيطي، جزئيات عمليات، بررسي بـازار، داده هاي مالـي و نيازمندي هاي قانوني باشد. به طور کلي، مطالعه امکان سنجي قبل از اجراي پروژه يا طرح صورت مي پذيرد.

پنج عامل مهم در امکان سنجي
امکان سنجي سيستمي و تکنولوژيکي
ارزيابي طرح يا پروژه بر اساس نيازمندي هاي سيستم در قالب ورودي ها، فرايندها، خروجي ها، برنامه ها و رويه ها است. اين امر مي تواند در قالب حجم داده ها، روندها، دفعات به روزرساني و ... به منظور تخمين اينکه آيا سيستم جديد به طور معـقول عمل مي کند يا نه، به کار رود. امکان سنجي تکنولوژيکي به منظور تعيين اينکه آيا سازمان توانايي هاي لازم، در قالب نرم افزار، سخت افزار، منابع انساني و مخارج، به منظور به پايان رساندن پـروژه يا طرح را دارا است انجام مي شود. در هنـگام نوشتن يک گـزارش امکان سنجي بايد موارد زير مدنظر قرار گيرد:
♦ شرح مختصري از طرح يا پروژه
♦ قسمتي از پروژه يا طرح که مورد بررسي قرار مي گيرد
♦ عوامل انساني و اقتصادي
♦ راه حل هاي ممکن براي مشکلات
امکان سنجي اقتصادي
تحليل اقتصادي، رايج ترين روش مورد استفاده براي بررسي بازدهي يک طرح يا پروژه است. اين روش که اغلب به تحليل سود و فايده شناخته مي شود، رويه تعيين سود و صرفه جويي ها در مقايسه با هزينه ها براي يک سيستم جديد است. اگر سود طرح به هزينه آن غالب شود، تصميم، طراحي يا ساخت و اجراي طرح يا پروژه است. يک کارآفرين بايد به دقت به بررسي هزينه ها در مقايسه با سود طرح، پيش از هر اقدامي توجه کند.

صفحه: ( 1 ، 2 )