شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی
خدمات مطالعات امکان سنجي:
دپارتمان مطالعات امکان سنجي شرکت سانو، خدمـات زير را در مورد انـواع پـروژه ها، طـرح ها و فرصـت هاي سرمايه گذاري ارائه مي‌دهد:
♦ مطالعات ارزيابي و امکان سنجي انواع پروژه ها، طرح ها و فرصت هاي سرمايه گذاري شامل:
    o مطالعات بازار
    o مطالعات فني
♦ مطالعات مالي و اقتصادي (با استفاده از نرم افزار COMFAR)