شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
پیاده سازی استانداردهای ایزو
خدمات مديريت کيفيت (استاندارد ايزو):
دپارتمان مديريت کيفيت (استاندارد ايزو) سانو، خدمات زير را ارائه مي‌دهد:
♦ ارائه خدمات آموزشي و مشاوره در جهت استقرار استاندارد بين الملليISO9001:2008 تا مرحله اخذ تائيديه مشتري
♦ شناخت وضع موجود واحد توليدي/خدماتي مشتمل بر ساختار سازماني، فرايند هاي اصلي سازمان ، داده هاي جاري در ارتباط با الزامات سيستم مورد نظر و فهرست نيازهاي اصلي براي ادامه کار
♦ آموزش استاندارد ISO9001
♦ همکاري و مشارکت با کارشناسان واحد توليدي/خدماتي در زمينه طراحي يا اصلاح سيستم هاي مورد نياز و مستندسازي فرآيندها و روش هاي اجرايي
♦ تهيه نظام نامه کيفيت و خط مشي کيفيت
♦ همکاري و مشارکت با کارشناسان واحد توليدي/خدماتي در زمينه استقرار نظام مميزي داخلي