شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
تحلیل داده ها با نرم افزار Microsoft Excel
شرح دوره
شايد به جرات بتوان گفت يکي از نرم افزارهاي قدرتمند در سازماندهي و تحليل داده‌ها، به طوري که بسياري از افراد بتوانند از آن استفاده کنند، نرم افزار Microsoft Access است. اگرچه به نظر مي رسد تعداد کمي از افراد هستند که با اين نرم افزار آشنا هستند، اما شايد اين نرم افزار يکي از کاربر پسندترين نرم افزارها در حوزه پايگاه‌هاي داده است.
هدف دوره
هدف در اين دوره آشنايي با نرم افزار Microsoft Access با رويکرد کاربردي و به صورت تخصصي، استفاده از آن در تحليل داده‌ها است. در اين دوره با توانمندي‌هاي قدرتمند اين نرم افزار در حوزه تحليل داده‌ها و طراحي پايگاه‌هاي داده آشنا مي‌شويد. همچنين به اين حقيقت پي مي‌بريد که نرم افزار Microsoft Access، يک نرم افزار خشک پايگاه داده، در نگهداري و سازمان دهي داده‌ها نيست، بلکه مي‌توان از قابليت‌هاي آن در حوزه تحليل داده‌ها بسيار فراتر از نرم افزار Microsoft Excel استفاده کرد. مباحث اين دوره به شرح زير مي‌باشد:
سرفصل هاي دوره
♦ آشنايي با مباحث پايه‌اي در تحليل داده‌ها
♦ تفاوت ميان Microsoft Access و Microsoft Excel
♦ تعريف و استفاده از جداول
♦ آشنايي با مفهوم پايگاه‌هاي داده رابطه‌اي
♦ آشنايي با مفاهيم پايه Query
♦ تجميع سازي Query ها
♦ انواع Query ها
♦ انتقال و سازمان دهي داده‌ها در Microsoft Access
♦ آشنايي با محاسبات مختلف
♦ آشنايي با تحليل‌هاي شرطي
♦ آشنايي با SQL و استفاده از آن در Microsoft Access
♦ بهبود Query با استفاده از Subquery
♦ استفاده از آمارهاي توصيفي در Microsoft Access
♦ تحليل داده‌ها با استفاده از ابزار Pivot Table
♦ خودکارسازي تحليل داده‌ها
♦ بهبود تحليل داده‌ها با استفاده از VBA Macro
♦ کارايي پايگاه داده‌ها و رفع خطا در آن‌ها