شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
مدیریت پروژه با نرم افزار Microsoft Excel
شرح دوره
کاربرد وسيع نرم افزار Microsoft Excel در حوزه هاي مديريتي غير قابل انکار است. بسياري از تکنيک ها و ابزارهاي مديريت پروژه نيز با استفاده از امکانات اين نرم افزار قابل پياده سازي هستند به طوري که با وجود نرم افزارهاي تخصصي متعدد در اين حوزه، همچنان در کليه فازهاي مديريت پروژه يعني آغازين، برنامه ريزي، اجرا، کنترل، پاياني به وفور مورد استفاده مديـران و کارشناسان قرار مي گيرد.
هدف دوره
هدف از اين دوره آموزش کليه ابزارهاي نرم افزار Microsoft Excel است که در حوزه مديريت پروژه مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. مباحث اين دوره به شرح زير مي‌باشد:
سرفصل هاي دوره
♦ مروري بر مفاهيم کليدي در مديريت پروژه
♦ ايجاد فرم درخواست شروع پروژه
♦ ايجاد منشور پروژه
♦ ارزيابي اقتصادي پروژه­ها
♦ تهيه SOW پروژه
♦ ايجاد ساختار شکست کار (WBS)
♦ محاسبات درصد وزني زماني، فيزيکي و ريالي
♦ محاسبات روش مسير بحراني (CPM)
♦ برنامه ريزي منابع پروژه
♦ انجام برآورد
♦ کنترل پروژه
♦ محاسبه درصد پيشرفت وزني
♦ استفاده از چارت ها و دياگرام ها براي تهيه گزارشات دوره اي
♦ تهيه نمودارهاي S
♦ تهيه چارت سازماني پروژه
♦ ارزيابي مهارت هاي نيروي انساني
♦ تهيه ليست مواد
♦ تحليل ساخت يا خريد مواد اوليه
♦ کاربرد Excel در برگزاري مناقصه و مزايده
♦ مديريت ريسک‌هاي پروژه
♦ بودجه بندي پروژه
♦ تهيه صورت وضعيت هاي مالي
♦ محاسبات مديريت ارزش کسب شده
♦ محاسبه شاخص هاي عملکرد پروژه
♦ مستندسازي پروژه
♦ مديريت تغييرات پروژه
♦ انجام فرآيند خاتمه پروژه