شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
مدیریت ریسک با نرم افزار Primavera Risk Analysis
شرح دوره
عدم قطعيت جزء جداناپذير هر پروژه‌اي است. اين عدم قطعيت باعث به وجود آمدن مقوله‌اي به نام ريسک مي‌شود. با شناخت اين ريسک ها و به دنبال آن برنامه‌ريزي و کنترل آن ها مي‌توانيم اثرات منفي احتمالي را در پروژه کاهش و اثرات مثبت را افزايش دهيم. قدرتمندترين نرم‌افزار جهت برنامه‌ريزي و تجزيه و تحليل ريسک در پروژه، نرم‌افزار Primavera Risk Analysis (Pertmaster) است.
هدف دوره
در اين دوره روش هاي شناسايي، تجزيه و تحليل کيفي و کمي، برنامه‌ريزي واکنش در مقابل ريسک ها و پايش و کنترل ريسک ها در نرم‌افزار Primavera Risk Analysis (Pertmaster) پرداخته مي شود.
سرفصل هاي دوره
♦ شناخت ريسک
♦ اهميت ريسک در تصميم گيري
♦ استفاده از تخمين سه نقطه‌اي
♦ وقايع احتمالي در پروژه
♦ برنامه‌ريزي مديريت ريسک
♦ تجزيه و تحليل کيفي و کمي ريسک
♦ تجزيه و تحليل ريسک با استفاده از روش پرت
♦ تجزيه و تحليل ريسک با استفاده از شبيه‌سازي مونت کارلو
♦ استفاده از توزيع‌هاي مختلف
♦ حساسيت، اهميت و بحراني بودن ريسک
♦ آشنايي با محيط نرم افزار
♦ ايجاد فهرست فعاليت هاي پروژه
♦ کار با منابع پروژه
♦ نمايش اطلاعات پروژه
♦ پيگيري فعاليت‌هاي پروژه
♦ به‌روزآوري برنامه پروژه
♦ برنامه ريزي ريسک در نرم‌افزار
♦ توليد زمان بندي بر اساس ريسک
♦ تحليل ريسک يکپارچه زمان و هزينه
♦ ورود اطلاعات ريسک
♦ اندازه گيري و ثبت همبستگي
♦ تجزيه کمي و کيفي ريسک هاي پروژه در نرم‌افزار
♦ تفسير نتايج تجزيه و تحليل ريسک
♦ ثبت ريسک
♦ طبقه بندي ريسک‌ها
♦ مدل سازي پيشرفته وقايع احتمالي
♦ تجزيه و تحليل ريسک هاي ثبت شده
♦ گزارشات ريسک
♦ ارتباط با نرم افزارهاي Primavera و MSP