شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
برنامه ریزی و کنترل پروژه
خدمات مديريت پروژه:
دپارتمان مديريت پروژه شرکت سانو، خدمات زير را در مورد انواع پروژه‌هاي ساختماني، نيروگاهي، نفت، گاز و پتروشيمي، مطالعاتي و ... ارائه مي‌دهد:
برنامه‌ريزي پروژه:
♦ تهيه ساختار شکست کار (WBS)
♦ محاسبه درصد وزني فعاليت‌ها (فيزيکي، زماني، ريالي)
♦ تهيـه برنامـه زمان بندي مورد نظر کارفرمـاي پروژه تا آخـرين سطوح اجرايـي با نرم افزارهاي
    ◊ Oracle Primavera 6 (Primavera Enterprise) 
    ◊ Microsoft Project

کنترل پروژه:
♦ کنترل زمان به‌صورت پيگيري هفتگي انجام به موقع فعاليت‌هاي پروژه با توجه به برنامه زمان بندي اوليه و به‌روز شده و تهيه صورت جلسات هفتگي به همراه Action Plan
♦ ابلاغ تاريخ شروع جديد فعاليت‌ها به مدير/ سرپرست پروژه در ابتداي هر هفته
♦ کنترل هزينه با استفاده از تکنيک ارزش کسب شده (Earned Value)
♦ کنترل منابع پروژه و اعلام مواد و مصالح مورد نياز جهت شروع فعاليت‌هاي آتي
♦ مستندسازي پروژه بر مبناي PMBOK
♦ تهيه عکس از مراحل پيشرفت پروژه به‌صورت هفتگي
♦ تهيه گزارشات ماهانه جامع

تهيه گزارشات ماهانه:
♦ وقايع مهم پروژه در دوره گزارش
♦ گزارش تجمعي احجام کارهاي انجام شده در دوره گزارش
♦ شرح فعاليت هاي انجام شده در دوره گزارش و قابل انجام در ماه بعد
♦ ليست مکاتبات صورت گرفته در دوره گزارش
♦ برنامه زمان بندي به روز شده پروژه نشان‌دهنده درصد پيشرفت برنامه‌اي و واقعي پروژه تا پايان دوره گزارش
♦ تحليل کامل برنامه‌زمان بندي، گزارش ميزان تاخيرات به­تفکيک کليه سطوح اجرايي و دلايل بروز تاخيرات
♦ جداول و منحني‌هاي مربوط به پيشرفت پروژه به همراه S-curve آن
♦ اهم موانع، مشکلات و ارائه راه‌حل
♦ شرح مواد و مصالح وارده به کارگاه
♦ آمار نيروي انساني شاغل در کارگاه
♦ آمار تجهيزات موجود در کارگاه
♦ تصاويري از روند پيشرفت پروژه در دوره گزارش