شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
خدمات عمومي مديريت پروژه:
دپارتمان مديريت پروژه شرکت سانو، خدمات عمومي زير را در ارتباط با مديريت پروژه ارائه مي‌دهد:
♦ طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي مديريت پروژه بر مبناي استاندارد PMBOK
♦ پياده‌سازي الزامات استاندارد مديريت کيفيت ISO 10006 در پروژه‌
♦ طراحي و پياده‌سازي سيستم مديريت دانش در پروژه‌
♦ مشاوره در طراحي و استقرار دفتر مديريت پروژه (PMO) براي سازمان‌هاي پروژه محور
♦ طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي اطلاعات مديريت پروژه (PMIS)
♦ مديريت قرارداد و تدارکات با استفاده از نرم‌افزار  Oracle Primavera Contract Manager
♦ تهيه انواع صورت‌وضعيت ها
مدیریت پروژه