شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
مدیریت ریسک
خدمات مديريت ريسک:
دپارتمان مديريت پروژه شرکت سانو، خدمات زير را در ارتباط با مديريت ريسک ارائه مي‌دهد:
♦ برنامه‌ريزي مديريت ريسک
♦ شناسايي ريسک با استفاده از روش‌هاي مناسب
♦ تجزيه و تحليل کمي و کيفي ريسک
♦ برنامه‌ريزي واکنش به ريسک
♦ پيگيري و کنترل ريسک
♦ انجام کليه مراحل با استفاده از نرم‌افزار Oracle Primavera Risk Analysis (Pertmaster)