شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی راهبردی
برنامه ريزي استراتژيک (راهبردي)
پيشرفت و توسعه سريع در جهان امروز و تغييرات پرشتاب محيطي، آگاهي از تحولات را ضروري ساخته است. ضرورت امر برنامه ريزي بر کسي پوشيده نيست. عدم اطمينان ناشي از تغييرات محيطي و کسب سود بيشتر، برنامه ريزي را به صورت يک ضرورت انکارناپذير درآورده است.
برنامه ريزي استراتژيک عوامل اساسي خطرآفرين محيطي را تحليل کرده و راه حل‌هايي که با احتمال بيشتر براي رسيدن به هدف مناسب‌تر است ارائه مي‌دهد. به عبارتي، برنامه ريزي استراتژيک فرايند تعيين اهداف سازمان و اتخاذ تصميم درباره طرح‌هاي جامع عملياتي و اجرايي براي تحقق آن‌ها است.
برنامه استراتژيک سندي است که چشم‌انداز، ماموريت، اهداف و استراتژي‌هاي آينده يک سازمان را به همراه مجموعه منابع مورد نياز جهت اجراي موفق آن‌ها مشخص مي‌سازد و مي‌تواند آرزوهاي محال يک سازمان را به حقيقت مبدل سازد. سازمان‌هايي که برنامه استراتژيک دارند نسبت به سازمان‌هايي که چنين برنامه‌اي را تهيه نمي‌کنند با احتمال بيشتري به آنچه مي‌خواهند مي‌رسند.
با وجود اهميت برنامه ريزي استراتژيک، هنوز در بسياري از سازمان‌ها تاثير حياتي آن در رسيدن به اهداف سازمان به خوبي درک نشده و حتي در بعضي از مواقع مديران آن را يک امر تجملي و پرهزينه مي‌دانند. به عقيده بعضي از انديشمندان برنامه ريزي استراتژيک بيانگر قدرت خلاقيت مديران و ساختن آينده است. به عبارتي، مديران از طريق برنامه ريزي استراتژيک به امر آينده سازي مي‌پردازند.
ادامه مطلب ...
خدمات شرکت مشاوره و مهندسی سانو