شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ريزي استراتژيک (راهبردي)
پيشرفت و توسعه سريع در جهان امروز و تغييرات پرشتاب محيطي، آگاهي از تحولات را ضروري ساخته است. ضرورت امر برنامه ريزي بر کسي پوشيده نيست. عدم اطمينان ناشي از تغييرات محيطي و کسب سود بيشتر، برنامه ريزي را به صورت يک ضرورت انکارناپذير درآورده است.
برنامه ريزي استراتژيک عوامل اساسي خطرآفرين محيطي را تحليل کرده و راه حل‌هايي که با احتمال بيشتر براي رسيدن به هدف مناسب‌تر است ارائه مي‌دهد. به عبارتي، برنامه ريزي استراتژيک فرايند تعيين اهداف سازمان و اتخاذ تصميم درباره طرح‌هاي جامع عملياتي و اجرايي براي تحقق آن‌ها است.
برنامه استراتژيک سندي است که چشم‌انداز، ماموريت، اهداف و استراتژي‌هاي آينده يک سازمان را به همراه مجموعه منابع مورد نياز جهت اجراي موفق آن‌ها مشخص مي‌سازد و مي‌تواند آرزوهاي محال يک سازمان را به حقيقت مبدل سازد. سازمان‌هايي که برنامه استراتژيک دارند نسبت به سازمان‌هايي که چنين برنامه‌اي را تهيه نمي‌کنند با احتمال بيشتري به آنچه مي‌خواهند مي‌رسند.
بدون وجود برنامه استراتژيک، سازمان به يک کشتي بدون سکان شبيه است. برنامه‌ريزي استراتژيک جهت حرکت و مقصد سازمان را مشخص مي‌کند. زماني که افراد سازمان احساس کنند که مي‌توانند در تدوين برنامه استراتژيک موثر باشند، با انگيزه‌تر عمل کرده و تعهد آن‌ها نسبت به سازمان افزايش مي‌يابد. به اين ترتيب آن‌ها درمي‌يابند که سازمان به دنبال چه اهدافي است.
با وجود اهميت برنامه­ريزي استراتژيک، هنوز در بسياري از سازمان‌ها تاثير حياتي آن در رسيدن به اهداف سازمان به خوبي درک نشده و حتي در بعضي از مواقع مديران آن را يک امر تجملي و پرهزينه مي‌دانند. به عقيده بعضي از انديشمندان برنامه ريزي استراتژيک بيانگر قدرت خلاقيت مديران و ساختن آينده است. به عبارتي، مديران از طريق برنامه ريزي استراتژيک به امر آينده سازي مي‌پردازند.

مزاياي برنامه ريزي استراتژيک
به طور کلي مزاياي برنامه‌ريزي استراتژيک براي يک سازمان را مي‌توان در قالب موارد زير بيان نمود:
♦ آماده‌سازي سازمان براي پذيرش تغييرات داخلي و خارجي
♦ تبديل سازمان به موسسه‌اي فعال، تاثيرگذار و پيشرو به جاي آن که سازمان تنها نسبت به وقايع واکنش نشان دهد
♦ کسب حداکثر خروجي از تلاش‌هاي سازمان
♦ آماده‌سازي سازمان به منظور شناسايي، اولويت‌بندي و استفاده از فرصت‌ها
♦ برنامه‌ريزي موثر براي تخصيص منابع و زمان
♦ فراهم آمدن چارچوبي براي ايجاد ارتباط بين اعضاي سازمان
صفحه: ( 1 ، 2 ، 3 )