شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
برنامه ریزی استراتژیک
خدمات برنامه ريزي استراتژيک:
دپارتمان برنامه ريزي استراتژيک شرکت سانو، خدمات زير را ارائه مي‌دهد:
♦ تدوين برنامه ريزي استراتژيک
♦ تدوين انواع اسناد استراتژيک براي سازمان ها