شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
سيستم اطلاعات(IS) چيست؟
سيستم اطلاعات عبارت است از يک سيستم کامل طراحي­شده براي توليد، جمع‌آوري، سازماندهي (پردازش)، ذخيره، بازيابي و اشاعه اطلاعات در يک مؤسسه، سازمان يا هر حوزه تعريف شده ديگر از جامعه.
متاسـفانه در حال حاضر به جنبه طراحـي سيستم هاي اطلاعات اهميت داده نمي شود و اغلب جنبه نرم افزاري آن مورد توجه قرار مي گيرد. اين در حالي است که در بسياري از مواقع چنانچه سيستم اطلاعات به صورت درست و علمي طراحي نشود، مشکلاتي را به وجود مي‌آورد. از جمله اين مشکلات مي توان به استفاده نکردن از همه قابليت هاي يک سيستم اطلاعات (مانند سيستم هاي اتوماسيون اداري و مديريت مشتري(CRM)) به دليل طراحي نادرست يا عدم توجه به نياز سازمان در هنگام خريد سيستم اشاره کرد که خود موجب اتلاف وقت و هزينه مي شود. در دنياي امروز سيستم هاي اطلاعات با توجه به نياز سازمان ها طراحي و پياده سازي مي شوند و تنـها در اين شرايط است که ايـن سيستم مي تواند کارا عمل کرده و سازمان را در جهت نيل به اهدافش ياري کند.

سيستم اطلاعات مديريتMIS)) چيست؟
وظيفه اين سيستم تامين اطلاعات مورد نياز مديريت شرکت ها به شکلي منظم و ساختاريافته مي باشد. اين سيستم با گردآوري، سازماندهي و انتخاب داده ها، اطلاعات و گزارشات لازم را جهت برنامه ريزي و کنترل امور در اختيار مديـران شرکت ها قرار مي‌دهد. سيستم هاي اطلاعات مديريت، رايانه محور بوده و به صورت مکانيزه مورد استفاده قرار مي گيرند.
به عبارت ديگر MIS، سيستمي منسجم براي تهيه اطلاعات به منظور حمايت از برنامه ريزي، کنترل و عملکرد سازمان است که از طريق ارايه گزارش هاي خاص، بخشي از وظايف مديريتي را پوشش مي دهد. ورودي هاي اين سيستم شامل مدارک، مستندات و اطلاعات سازمان و خروجي هاي آن شامل گزارشات، آمارها، تحليل ها و نمودارهاي اطلاعات و مديريتي مي باشد.
در بسياري از سيستم هاي اطلاعات، پايگاه داده مهمترين نقش را ايفا مي کند. سيستم هاي اطلاعات مي توانند يک فايل ساده Excel، Access و يا يک برنامه پيچيده تحت وب باشند.

سيستم اطلاعات مديريت پروژه (
PMIS)
سيستم‌هاي اطلاعات مديريت پروژه (PMIS) مشتق از سيستم اطلاعات مـديريت (MIS) است. وظيفه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت پروژه (PMIS)، گردآوري، پردازش و پالايش داده‌هاي خام پروژه و ايجاد اطلاعات پايه‌اي و تحليـل شده مورد نيـاز مديـريت در تمام سطـوح است.  با گذشت زمان و اجراي چند پروژه، دانش سازماني با استفاده از اين اطلاعات ايجاد شده و مي‌تواند مبناي تصميم‌گيري‌هاي مديريتي شرکت، در پروژه‌هاي آتي باشد.

سیستم های اطلاعات مدیریت
صفحه: ( 1 ، 2 ، 3 )