شرکت مشاوره و مهندسی
شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
خدمات سيستم‌هاي اطلاعات:
دپارتمان سيستم‌هاي اطلاعات شرکت سانو، خدمات زير را در مورد انواع سيستم‌هاي اطلاعات در سازمان‌ها و بنگاه‌هاي تجاري ارائه مي‌دهد:
♦ طراحي انواع سيستم هاي اطلاعات (MIS، PMIS، DSS و ...)
    ◊ مطالعه و تحليل سيستم موجود
    ◊ تعيين نيازمندي‌هاي سيستم جديد
    ◊ طراحي سيستم اطلاعات
♦ طراحي پايگاه‌هاي داده
♦ مطالعه امکان‌سنجي جهت استفاده از سيستم‌هاي اطلاعات
♦ مشاوره در پياده‌سازي سيستم‌هاي اطلاعات
♦ تحليل و بهبود فرايندهاي سازماني
طراحی سیستم های اطلاعات