شرکت مشاوره و مهندسی




شرکت مشاوره و مهندسی سانو
خدمات ما:
آموزش اکسل
آموزش:
دپارتمان آموزش شرکت سانو، دوره‌هاي تخصصي و کاربردي را با طراحي‌هاي جداگانه براي مديران، کارشناسان و دانشجويان در زمينه‌هاي مديريت پروژه و طراحي سيستم‌هاي اطلاعات ارائه مي‌نمايد. اين دپارتمان آمادگي برگزاري اين دوره‌ها را به صورت خصوصي، نيمه خصوصي، گروهي و همچنين در محل سازمان‌ها و دانشگاه‌ها دارد.
ويژگي متمايز دوره‌ها:
1.رويکرد کاربردي و ارائه مثال‌هاي عملي
(جنبه کاربردي دوره‌ها با توجه به نوع مخاطبان - مديران، کارشناسان، دانشجويان،... - تغيير مي‌کند)
2.بهره گيري از مدل‌هاي آموزشي اساتيد بزرگ دنيا در حوزه نرم افزار
3.رويکرد سيستماتيک در ارائه و تفهيم مطالب
آموزش اکسل